(C) Dmitry `AMDmi3' Marakasov
EMail: amdmi3@amdmi3.ru
Jabber/XMPP: amdmi3@jabber.ru